Year: 2017│Volume:5│Issue-2

LIST of REVIEWERS

Prof Samir Dasgupta
Prof Raghunath Misra
Prof Sarmila Mallik
Prof Kunal Kanti Majumdar
Prof Dipak Pal
Prof Rabindra Nath Sinha
Prof Malay Mundle
Prof Baijayanti Baur
Prof Krishnadas Bhattacharyya
Prof Tutul Chatterjee
Prof Ranabir Pal
Prof Sanjoy Kumar Sadhukhan
Prof Indranil Saha
Dr Dipankar Chattopadhyay
Dr Dipendra Narayan Goswami
Dr Palash Das
Dr Pankaj Kumar Mandal
Dr Sukamal Bisoi
Dr Prasanta RayKarmakar
Dr. Aditya Prasad Sarkar
Dr Sujishnu Mukhopadhyay
Dr Rabindra Nath Roy
Dr Prabha Shrivastava
Dr Dibakar Haldar
Dr Rivu Basu
Dr Bobby Paul
Dr Yasmin Shamima
Dr Pramit Ghosh
Dr Abhik Sinha
Dr Anindya Mukherjee
Dr Indiradeypal
Dr Pranita Taraphdar
Dr Prianka Mukhopadhyay
Dr Sonali Sain
Dr Kuntala Roy
Dr Seshadri Kole
Dr Nirmalya Sinha
Dr Ritu Ghosh
Dr Tushar Kanti Saha
Dr Tanushree Mondal
Dr Tapobrata Guharay
Dr Subhra Samujjwal Basu
Dr Kausik Mitra